W Ośrodku Interwencji Kryzysowej funkcjonuje grupa samopomocowa dla osób doznających przemocy w rodzinie, spotkania odbywają się w poniedziałki od 18 do 20. Osoby zainteresowane serdecznie zapraszamy.

 

Regulamin funkcjonowania grup samopomocowych działających przy Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Ostrołęce

 

 • grupy samopomocowe powstające przy OIK w Ostrołęce mogą być inicjowane przez pracowników Ośrodka jak również przez osoby wymagające pomocy.
 • grupy samopomocowe powinny charakteryzować się następującymi cechami:
 1. jednorodnością – składają się z osób z podobnymi problemami i podobnym doświadczeniem,
 2. dążeniem do wspólnego celu – zapewnienia swoim uczestnikom wsparcia i pomocy,
 3. opierają się na członkach grupy – a nie na zewnętrznych autorytetach,
 4. skutecznością pomocy, która zależy od zaangażowania, umiejętności oraz wiedzy członków grupy.
 • zasady jakimi powinni się kierować uczestnicy grupy samopomocowej:
 1. równości – tj. wszyscy członkowie grupy mają taki sam status,
 2. dobrowolności – uczestnictwo w grupie jest całkowicie dobrowolne, a każdy z uczestników decyduje o sobie,
 3. poufności, bezpieczeństwa – omawiane sprawy i poruszane problemy nie mają prawa wyjść poza grupę (ochrona danych osobistych uczestników),
 4. prawdomówności,
 5. tworzenia atmosfery zaufania, życzliwości i wzajemnej akceptacji.
 • do końca stycznia danego roku każda grupa samopomocowa przedstawia kierownikowi Ośrodka swój plan pracy na dany rok.
 • w celu wsparcia grup samopomocowych Kierownik OIK wyznacza pracownika socjalnego, który ma za zadanie udzielanie wszelkiej pomocy grupie - tzw. opiekun grupy.
 • osoby uczestniczące w grupie samopomocowej mają możliwość korzystania z porad i terapii specjalistów OIK tj.: - psychologa, terapeuty, specjalistów pracy z rodziną, prawnika oraz pracownika socjalnego.
 • wszelkie działania grup samopomocowych wychodzące na zewnątrz OIK powinny być uzgadniane z Kierownikiem.
 • grupy samopomocowe mogą spotykać się jeden raz w tygodniu, w dniach od poniedziałku do piątku w godz.  od  1600 do 2000. Spotkanie powinno trwać nie dłużej niż 2 godz.
 • na terenie pomieszczeń Ośrodka obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów.
 • członkowie grup samopomocowych przebywają w wyznaczonym pomieszczeniu. Nie mogą wchodzić do pomieszczeń schronienia OIK.
 • w grupach samopomocowych mogą uczestniczyć osoby z terenu miasta Ostrołęki.