Zasady korzystania ze schroniska:

 • uzyskanie prawa czasowego pobytu w Ośrodku następuje w sytuacji kryzysu
 • ze schronienia w Ośrodku mogą korzystać mieszkańcy Ostrołęki
 • klienci w sytuacji kryzysu są przyjmowani do Ośrodka przez całą dobę
 • zakres pomocy udzielanej przez specjalistów Ośrodka oraz działań podejmowanych przez klientów na rzecz poprawy swojej sytuacji życiowej ustalony jest w kontrakcie zawartym między klientem a pracownikiem Ośrodka
 • nie wywiązanie się z zobowiązań ujętych w kontrakcie może być powodem skrócenia czasu pobytu w Ośrodku

 

Klient Ośrodka ma prawo do:

 • schronienia w Ośrodku maksymalnie do 3 miesięcy,
 • korzystania z urządzeń oraz sprzętu Ośrodka w wyznaczonych do tego godzinach i pomieszczeniach,
 • korzystanie z pomocy specjalistów z Ośrodka,
 • zgłaszania skarg i wniosków dotyczących pobytu w Ośrodku kierownikowi Ośrodka, lub do Prezydenta Miasta Ostrołęki,
 • otrzymywania odpowiedniej dokumentacji potwierdzającej fakt pobytu w Ośrodku.

 

Klienci mają obowiązek:

 • przestrzegania regulaminu oraz poleceń pracowników Ośrodka (pod rygorem wydalenia z Ośrodka),
 • aktywnego uczestnictwa w specjalistycznych zajęciach oraz podejmowania działań mających na celu wyjście z sytuacji kryzysowej,
 • dbanie o higienę osobistą oraz porządek w zajmowanych pomieszczeniach,
 • zadbanie o mienie Ośrodka,
 • przestrzeganie zasad współżycia społecznego,
 • sprawowania opieki nad swoimi dziećmi,
 • przestrzegania zasad ciszy nocnej,
 • przestrzegania zakazu palenia tytoni oraz używania środków psychoaktywnych na terenie Ośrodku,
 • informowanie pracowników Ośrodka o wyjściach poza teren jednostki,
 • zgłaszanie wizyt osób trzecich w palcówce pracownikom Ośrodka,
 • pokrywania kosztów zniszczonego przez klienta mienia Ośrodka,
 • zabezpieczenia swoich rzeczy osobistych, z których klient korzysta w czasie pobytu w Ośrodku.

 

Regulamin pobytu w schronieniu OIK:

 • do Ośrodka przyjmowane są osoby w związku z doświadczaniem przemocy i innymi sytuacjami kryzysowymi.
 • przyjęcia dokonuje osoba pełniąca dyżur tj. spisuje kontrakt i odbiera od osoby przyjmowanej  oświadczenie o przestrzeganiu regulaminu.
 • wszystkie osoby przebywające w Ośrodku obowiązują prawa i obowiązki wynikające z regulaminu.
 • pobyt w Ośrodku jest bezpłatny, natomiast wyżywienie osoby przebywające w OIK zobowiązane są zabezpieczyć sobie we własnym zakresie.  Osoby w trudnej sytuacji finansowej, nie posiadające dochodów mogą starać się o pomoc finansową z MOPR zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.
 • maksymalny okres pobytu w Ośrodku wynosi 3 miesiące.
 • w czasie pobytu w Ośrodku osoby w nim przebywające zobowiązane są do określenia swoich planów na przyszłość.
 • w sytuacji ścisłej współpracy z pracownikami Ośrodka osoba/y motywowane są do podjęcia działań zmierzających do poprawy swojej sytuacji (min. do podjęcia działań prawnych związanych z ustaleniem alimentów, separacją, rozwodem, eksmisją z mieszkania osoby stosującej przemoc, wystąpienie z wnioskiem o przyznanie lokalu z zasobów gminy, itp.); podjęcia mediacji.
 • osoby przebywające w Ośrodku mogą korzystać bezpłatnie z pomocy psychologicznej, pedagogicznej, prawnej i socjalnej.
 • osoby przebywające w Ośrodku zobowiązane są do przestrzegania zasad współżycia społecznego.
 • na terenie Ośrodka nie wolno spożywać alkoholu ani przebywać pod jego wpływem. Dotyczy to też innych środków psychoaktywnych. Naruszenie tej zasady wiązać się będzie z dyscyplinarnym opuszczeniem schronienia.
 • palenie tytoniu na terenie całego Ośrodka jest zabronione.
 • cisza nocna obowiązuje w Ośrodku w godzinach: 22:00 – 6:00.
 • wszystkie wyjścia poza teren Ośrodka muszą być zgłaszane pracownikom Ośrodka i wpisywane do zeszytu wyjść.
 • osoby przebywające w Ośrodku z dziećmi pełnią nad nimi pełną opiekę, są za nie odpowiedzialne i nie mogą zostawiać ich pod opieką pracowników Ośrodka.
 • osoby najbliższe (wspierające) mogą być przyjmowane przez osoby przebywające     w Ośrodku, po uzgodnieniu z pracownikiem OIK- jedynie na terenie kuchni Ośrodka, od godziny 11:00 do 20:00.
 • powrót osób przebywających poza Ośrodkiem powinien nastąpić do godziny 20:00.
 • po godzinie 22.00 okna  schronienia nie mogą być szeroko otwarte (jedynie uchylone).
 • czynności higieniczne (kąpiel, mycie) odbywać powinny się w godzinach rannych od 6:00 do 8:00 i wieczornych w godzinach od 18:00 do 21:00.
 • pranie z użyciem pralki automatycznej może mieć miejsce po wcześniejszym uzgodnieniu tego  z pracownikiem Ośrodka.
 • za czystość i ład w pokojach schronienia odpowiadają osoby w nich zamieszkujące.
 • po korzystaniu z pomieszczenia kuchennego należy pozostawić w nim  porządek.
 • przepustki obejmujące godziny nocne są dopuszczalne jedynie w wyjątkowych sytuacjach, po ustaleniu tego z Kierownikiem Ośrodka.
 • osoby przebywające w Ośrodku odpowiadają za własne rzeczy i pieniądze.
 • osoby, które opuściły Ośrodek zobowiązane są do zabrania swoich rzeczy  w dniu opuszczenia Ośrodka.
 • osoby, które dyscyplinarnie opuściły Ośrodek mogą zgłaszać się po pomoc i wsparcie psychologiczne do pracowników OIK, nie mogą natomiast przebywać gościnnie na terenie schronienia u osób tam pozostających.
 • osoby naruszające regulamin pobytu w OIK – zmuszone będą opuścić schronienie a w uzasadnionych przypadkach mogą być o tym fakcie powiadomione odpowiednie służby.
 • naruszenie w sposób rażący regulaminu jest równoznaczne z dyscyplinarnym opuszczeniem schronienia.
 • kierownik Ośrodka może żądać od osoby przebywającej w schronieniu OIK dostarczenia, w trybie pilnym, zaświadczenia o aktualnym stanie zdrowia od wskazanego lekarza specjalisty.
 • osoby przebywające w schronieniu OIK mają obowiązek przedstawić pracownikowi socjalnemu wszelkie dokumenty dotyczące stanu zdrowia, sytuacji finansowej, rodzinnej i mieszkaniowej, zgodnie z kwestionariuszem rodzinnego wywiadu środowiskowego. 
 • osoby przebywające w schronieniu ponoszą odpowiedzialność za szkody powstałe z ich winy lub rażącego zaniedbania  podczas ich pobytu w OIK.
 • inne sytuacje, nie wymienione w regulaminie, wymagają uzgodnienia z Kierownikiem OIK.