Utworzenie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie jest efektem wejścia w życie nowych przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz towarzyszących jej regulacji prawa miejscowego. Celem działania Zespołu jest koordynowanie systemu przeciwdziałania przemocy domowej na najniższym szczeblu samorządu terytorialnego – w obszarze gminy. Zespół  to grupa ludzi, specjalistów z różnych dziedzin, zajmująca się rozwiązaniem konkretnego problemu przy wykorzystaniu zasobów będących w dyspozycji każdego z członków takiego Zespołu. Jego funkcjonowanie określone jest w drodze porozumień zawartych między gminą a podmiotami niosącymi pomoc osobom doznającym przemocy w rodzinie.

W celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie Zespół Interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze.

  • Ustawa z dania 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodznie (Dz. U. nr 180, pozycja 1493 ze zm.)
  • Uchwała nr 16/IV/2010 Rady Miasta z dnia 30 grudnia 2010 w sprawie okręślenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków interdyscyplinarnego, oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania w Ostrołęce. Uchwała nr 16/IV/2010
  • III. Zarządzenie 16/11 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 27 stycznia 2011 w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego.