Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie określa tryb powoływania Zespołu Interdyscyplinarnego oraz jego skład. W skład  Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele:

 • jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
 • gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,
 • Policji,
 • oświaty,
 • ochrony zdrowia,
 • organizacji pozarządowych,
 • kuratorów sądowych

czasami również:

 • prokuratorów,
 • przedstawicieli podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w  rodzinie.

Członków Zespołu powołuje zarządzeniem wójt/burmistrz/prezydent miasta. Przed przystąpieniem do wykonywania obowiązków członkowie Zespołu składają organowi powołującemu oświadczenie następującej treści: „Oświadczam, że zachowam poufność informacji i danych, które uzyskałem przy realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz, że znane mi są przepisy o odpowiedzialności karnej za udostępnienie danych osobowych lub umożliwienie do nich dostępu osobom nieuprawnionym”.

Członkowie Zespołu wykonują swoje zadania w ramach obowiązków służbowych i zawodowych. Na pierwszym zebraniu jest wybierany przewodniczący Zespołu. Posiedzenia Zespołu odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.  

Zespół interdyscyplinarny realizuje działania określone w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. Zadaniami Zespołu Interdyscyplinarnego jest:

 • integrowanie i koordynowanie działań podmiotów wchodzących w skład Zespołu,
 • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
 • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
 • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym,
 • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Można wobec tego powiedzieć, że Zespół Interdyscyplinarny ma pełnić funkcje strategiczno-koordynującą: kształtować lokalna politykę przeciwdziałania przemocy w rodzinie i stworzyć spójny lokalny system ochrony ofiar przemocy w rodzinie.

W celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie Zespół Interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze.

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego w Ostrołęce wchdzą następujące osoby:

 • Maja Wiśniewska – Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ostrołęce,
 • Robert Prusaczyk – Straż Miejska w Ostrołęce,
 • Anna Gocłowska – Wydział Oświaty Urzędu Miasta Ostrołęki,
 • Iwona Suska – Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich Urzędu Miasta Ostrołęki,
 • Anna Wysocka – Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Ostrołęce – Przewodnicząca ZI,
 • Marzena Leonarska – Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Ostrołęce – Sekretarz ZI,
 • Iwona Brzezińska – Placówka Pieczy Zastępczej „Korczakówka” w Ostrołece,
 • Anna Prusaczyk - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Ostrołęce,-Zastępca Przedwodniczącej ZI
 • Joanna Zdrojewska – Sąd Rejonowy w Ostrołęce, Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej,
 • Włodzimierz Kucharski – Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr J. Psarskiego w Ostrołęce,
 • Hanna Grądzka – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Ostrołęce,
 • Wioletta Tabor – Zespół Placówek Wsparcia Dziennego w Ostrołęce,
 • Aneta Kozik– Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Ostrołęce,
 • Małgorzata Brzozowa Tyszka - Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Ostrołęce,
 • Elżbieta Ołdakowska - Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce,
 • Sonia Bajeńska - Prokuratura Rejonowa w Ostrołęce,
 • Piotr Góralczyk - Komenda Miejscka Policji w Ostrołęce,
 • Tomasz Chrzanowski - Komenda Miejscka Policji w Ostrołęce,
 • Jarosław Skrodzki - Sąd Rejonowy w Ostrołęce, Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej,
 • Kornelia Suchodolska-Krysińska - Komenda Miejska Policji w Ostrołęce.